český katalog psychologů, poradců, terapeutů, psychiatrů, koučů, znalců, mediátorů, diagnostiků, grafologů, supervizorů a personalistů - logo KATALOG.PSYCHOWEB.CZ
najděte si toho, kdo vám pomůže
český katalog psychologů, poradců, terapeutů, psychiatrů, koučů, znalců, mediátorů, diagnostiků, grafologů, supervizorů a personalistů

 
VYHLEDÁVÁNÍ
Z níže nabízených kritérií pro vyhledání v katalogu vyberte alespoň jedno.


 

psychoterapie  psychologické poradenství  poradna pro manžele a partnery  
pedagogicko-psychologická poradna  psychiatrie  diagnostika  supervize  
kurzy pro veřejnost  grafologie  personalistika  koučink  mediace  teambuilding  
soudně-znalecké posudky  alternativní přístupy  rozvoj osobnosti  
dopravně-psychologické vyšetření řidičů  hypnóza  léčba závislostí  psychologie sportu  
psychologie trhu  
 
  

 
 

 
Doporučujeme:
Michael Václavík
Skryté příčiny duševních strastí
Mentální anorexie, deprese, závislost na alkoholu, potíže otěhotnět, sebepoškozování, tetanie a panická porucha… Proč se nemůžeme zbavit katastrofických strachů o své blízké? Jak je možné dostat se do stavu, kdy se nám nechce žít? Naši dobrou vůli udržet si tělesnou váhu zhatí genetika, nebo psychika? Snahy pochopit lidskou duši provází plno otázek a tajů. Lze porozumět složitým mechanismům, o kterých mluví psychoanalýza, aniž bychom byli zkušení odborníci? Tato kniha se o to snaží. Pro svou odbornost může sloužit jako učebnice, formou je ale určená pro širokou laickou veřejnost. Bez cizích slov a komplikovaných termínů, zato s řadou ukázek z hodin psychoterapie představuje témata, kvůli nimž lidé často vyhledávají psychoterapeutickou péči.
Richard Schwartz
Tohle všechno jsem já
Kniha je úvodem do tzv. systémů vnitřní rodiny (Internal Family Systems, IFS), který dnes patří mezi uznávané psychoterapeutické přístupy. IFS zpochybňuje představu jednotné identity a zdůrazňuje existenci různých části v jednom člověku (např. vnitřní dítě, vnitřní kritik, vnitřní sabotér). Tyto části jsou na sobě do jisté míry nezávislé a záleží na koherenci našeho já, jestli z nich dovede utvořit dostatečně vyvážený a zvládnutý celek.
IFS je vhodným přístupem např. pro práci s traumaty, závislostmi, depresí či úzkostí. Kniha z pera samotného zakladatele tohoto směru uvádí základní postupy při práci s IFS, ukázky z terapeutických rozhovorů i řadu cvičení.


 
Informace – kdo je kdo, co znamenají tituly a další užitečné údaje

Psychoterapeut

Psychoterapeut je psycholog nebo lékař oprávněný provádět psychoterapii neboli léčbu psychologickými prostředky. Musí to být vysokoškolsky vzdělaný psycholog nebo lékař - psychiatr a musí mít atestaci z klinické psychologie – nikdo jiný psychoterapii nesmí provádět. Psychoterapii vám může hradit zdravotní pojišťovna nebo se poskytuje za hotové; záleží na konkrétním terapeutovi Psychoterapeuti se dále specializují, protože směrů nebo způsobů psychoterapie existuje celá dlouhá řada. Ty nejčastěji zastoupené jsou:
Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)
– zaměřená na analýzu myšlení a chování. S terapeutem se domluvíte co nejpřesněji na podmínkách a průběhu terapie, počítá se zde s výraznou aktivitou klienta (pacienta). KBT hodně pracuje např. s fobiemi a jinými úzkostnými poruchami, mentální anorexií aj.
Psychoanalýza, dynamická psychoterapie
– pátrá po minulých prožitcích a příčinách současných potíží, zdůrazňuje význam nevědomých dějů. Dlouhodobá terapie (2-5 i více let), která má obrovskou tradici v USA, u nás tolik psychoanalytiků není.
Humanistická psychoterapie
– zaměřuje se na rozvoj osobnosti a pozitivní zdroje, terapeut klienta vlídně vede na cestě sebepoznání.
Patrně většina psychoterapeutů užívá postupy pocházející z různých směrů.
 
Psycholog – poradce

Psychologické poradenství může poskytovat pouze vystudovaný psycholog s praxí. Pomáhá klientovi zorientovat se v problémových situacích, ovšem neprovádí psychoterapii. Obvykle pracuje za přímou platbu, výjimkou jsou např. pedagogicko-psychologické poradny nebo síť poraden pro rodinu a mezilidské vztahy, které jsou hrazeny z veřejných zdrojů a klienti zde neplatí. Existuje více zaměření poraden:
Pedagogicko-psychologické poradny
– zaměřené zejména na děti a problémy související se školou. Řeší otázky školní zralosti, problémů s prospěchem atp.
Manželské a rodinné poradny
– pomáhají hlavně při potížích ve vztazích – mezi partnery, rodiči a dětmi atp. Většina psychologických poradců specializaci nemá a řeší široké spektrum potíží. Psychologický poradce může též provádět psychologickou diagnostiku (klinický psycholog rovněž). Nejčastěji se testuje inteligence, vlastnosti osobnosti, pozornost a další funkce a dispozice.
 
Psychiatr

Psychiatr je lékař (vystudoval medicínu, zatímco psycholog studoval na humanitně zaměřené fakultě, obvykle filozofické), který jako jediný ze zde zmíněných odborníků může předepisovat léky. U většiny psychiatrů neplatíte, jsou placeni z veřejného zdravotního pojištění. Někteří psychiatři provádějí privátní psychoterapii.
 
Supervizor

Supervize je služba pro terapeuty, poradce a jiné specialisty, kterým pomáhá udržet nebo zlepšovat kvalitu jejich práce. Supervizor je zpravidla zkušený odborník v dané problematice a jeho služby jsou placené.
 
Grafolog

Grafologii – odhad vlastností a schopností člověka na základě znaků jeho písma - může provádět v zásadě kdokoli. Je dobré mít alespoň absolvovaný nějaký kurz; pro tyto kurzy bývá podmínkou středoškolské vzdělání.
 
Personalista

Personalista se specializuje na oblast práce a kariéry. Vyhledává správné pracovníky na pracovní místa, pomáhá jim s rozhodováním, co dělat, jak být úspěšný atd. Personalisty najdeme ve specializovaných personálních agenturách a ve větších podnicích. Někteří personalisté mají vysokoškolské vzdělání, nejčastěji psychologického nebo pedagogického typu, ovšem podmínka to není.
 
Kouč

Koučing je moderní záležitost; kouč je typicky pomocníkem vrcholového manažera, kterému pomáhá k větší efektivitě a duševní vyrovnanosti. Žádné rigorózní požadavky na vzdělání koučů nejsou.
 
Mediátor

Mediátor je zprostředkovatel, v tomto případě zprostředkovatel komunikace. Smyslem mediace je urovnávání sporů, pokud se znesvářené strany nedokážou dohodnout. Nikomu nestraní a snaží se najít možnosti, jak např. předejít zbytečným soudním sporům. Uvažuje se o povinném využití služeb mediátora u rozvádějících se manželů, pokud jim selhává komunikace. Požadavky na vzdělání mediátorů taktéž nejsou (u povinné mediace ale budou, tedy bude-li politiky schválena).
 
Soudní znalec

Je odborník registrovaný jakožto soudní znalec a smí provádět soudně-znalecké posudky. Musí splňovat určitá kvalifikační kritéria. Nezřídka se stává, že k téže věci vyhotoví různí znalci zcela odlišné posudky.
 
Poradce v rozvoji osobnosti

Jde zpravidla o živnostníka, který poskytuje tzv. osobní služby. Je to volná živnost a takový poradce nemusí mít žádné specializované vzdělání ani praxi. Nesmí provádět psychoterapii, psychologické poradenství ani diagnostiku. V jeho kompetenci je pomoci zdravému člověku, aby se cítil ještě lépe nebo lépe využíval své možnosti.
 
Tituly – co znamená DiS., Mgr., PhD. ...?

Pro ty, kdo se nevyznají v titulech, jsou zde informace o těch, se kterými se ve zmiňovaných oblastech můžete setkat. Tituly informují o určité dosažené úrovni vzdělání; specializaci dotyčného z nich nepoznáte.
DiS.
– píše se za jméno, znamená "Diplomovaný specialista" a patří člověku, který vystudoval nějakou Vyšší odbornou školu. Zakládá určitou odbornost a je níž, než vysoké školy a univerzity.
Bc.
– uvádí se před jménem, znamená "bakalář"; zpravidla absolvent tříletého studia na VŠ;
Mgr.
- uvádí se před jménem, znamená "magistr"; zpravidla absolvent pětiletého studia na VŠ; typ vystudovaného oboru taktéž nepoznáte (může to být učitel, filozof, právník aj.)
MUDr.
- uvádí se před jménem a informuje o tom, že dotyčný je lékař
PhDr.
- uvádí se před jménem, znamená "doktor filozofie"; rozšíření magisterského titulu
PhD., CSc., DrSc.
– tituly uváděné za jménem; informují, že dotyčný se věnoval či věnuje výzkumné činnosti; obvykle též přednáší na VŠ nebo univerzitě
 
Hodinové sazby, frekvence a délka sezení

Tyto záležitosti si každý nastavuje sám, takže zde uvádíme jejich obvyklé parametry. Hodinové sazby (nejsou-li kryty z veřejných zdrojů) se pohybují kolem 500 Kč za konzultaci; ve větších městech šplhá částka i k 1000 Kč. Délka sezení bývá většinou 45 – 70 minut a probíhají jednou týdně, jsou-li opakované. Toto jsou však, jak již uvedeno, pouze zprůměrované údaje, konkrétní informace si vyžádejte u vybraného odborníka. Většinou je nutné se předem objednat.
 
Jaké chování odborníka je už za hranicí a co potom dělat?

Psychologové a psychiatři jsou povinni řídit se určitými etickými pravidly. Tato pravidla by měli respektovat i ostatní, kteří provádějí diagnostiku nebo se snaží pomáhat. Patří sem zejména mlčenlivost - s výjimkou povinnosti ohlásit ty nejzávažnější trestné činy (jako např. vraždu) nesmí o vás nikdo šířit informace, které jste danému odborníkovi poskytli. Dále je povinen chovat se k vám slušně a ohleduplně, respektovat vaši osobní historii, vaše názory a vaši osobní důstojnost. Musí být dobře kvalifikovaný ve službách, které nabízí. Bez obav se na kvalifikaci ptejte a nechte si předložit diplomy. Pamatujte si, že tím urazíte jen ty, k nimž je lepší nechodit; ti dobří vaši opatrnost ocení. Jsou-li služby zpoplatněny, musíte být jednoznačně informováni. Tedy - nesmí vás klamat, zesměšňovat, neodborným postupem vám ublížit ani jakkoli obtěžovat. To poslední si zasluhuje poznámku - zejména sexuální obtěžování. To je nanejvýš odsouzeníhodné, protože namísto pomoci přichází další rána. Pokud se s tímto setkáte, nahlaste chování takového člověka - nejlépe osobně na policii, případně písemně na státní zastupitelství, dále se můžete obrátit na Českomoravskou psychologickou společnost - cmps@ecn.cz, na Českou psychoterapeutickou společnost - info@psychoterapeuti.cz, jde-li o psychiatra, kontaktujte lékařskou komoru - recepce@clkcr.cz, nebojte se napsat do televize nebo do novin (např. mfdnes@mfdnes.cz, info@lidovky.cz, online@ringier.cz, televizni.noviny@nova.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz) - třeba se sami vypraví váš příběh ověřit, napište případně i nám na info@psyx.cz.
Dneska to máte snadné, odešlete mail klidně na všechny tyto adresy, někde se to určitě ujme. Je jasné, že i mezi odborníky na pomoc ostatním se může najít někdo, kdo by s lidmi vůbec pracovat neměl. Pokud na někoho takového narazíte, řešte to už kvůli tomu, abyste ušetřili trápení těm, co by k němu přišli po vás. Na druhou stranu, když jste se službami spokojeni, určitě dotyčného odborníka potěší, když mu to řeknete, protože ani tohle není samozřejmost.
 
Doporučujeme partnerské weby: Online psychotesty osobnosti | Psychologie, poradna | Angličtina s hypnózou | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Web o psychologii | Relaxace | Syndrom vyhoření | Psychologie sebevraždy | Deprese | Schizofrenie | Psychotesty řidičů | Psychotesty k policii | Nevěra | Testy a psychotesty| Psychologie barev a test | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Sebevědomí - sebedůvěra | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |
 
Kompletní výpis podle krajů: Jihočeský kraj | Jihomoravský kraj | Karlovarský kraj | Královéhradecký kraj | Liberecký kraj | Moravskoslezský kraj | Olomoucký kraj | Pardubický kraj | Plzeňský kraj | Praha | Středočeský kraj | Ústecký kraj | Vysočina kraj | Zlínský kraj |
 
© psychoweb.cz 2008-20XX Všechna práva vyhrazena.
Jakékoli kopírování, šíření, vkládání do jiných webových stránek obsahu nebo jeho části není bez výslovného souhlasu autora povoleno.
Ochrana osobních údajů